KVKK

 • K.V.K.K.
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
  Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla BELENAY TEKSTIL BOYA BASKI APRE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından hangi kapsamda işleneceğine ilişkin detaylar aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.
  KIŞISEL VERILERIN İŞLENMESI AMACI, YÜKÜMLÜLÜK;
  Kişisel verileriniz ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir.
  KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamız kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.
  Bu bağlamda kişisel veriler; Şirket ürün ve hizmetleri sunmak, şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, insan kaynakları faaliyetini yürütmek, tedarikçi ve müşterileri ile hizmet kalitesini arttırmak, şirket faaliyetleri kapsamında tedarikçi ve müşteri incelemeleri yapmak ve raporlamak gibi faaliyetler kapsamında işlenmektedir.
  KIŞISEL VERILERIN TOPLANMASI;
  Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından her türlü sözlü, yazılı yada elektronik ortamdan ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.
  TOPLANAN KIŞISEL VERILER;
  Kişisel verilen aşağıda yer alan bilgileri içermektedir.
  İş başvuruları:
  Ad, Soyad, Cep Telefonu, İş Telefonu, Adres, E-posta adresi, Özgeçmiş Bilgileri, Kimlik Bilgileri, Referans Bilgileri,  Kamera görüntüleri
  Çalışan Personel:
  Ad, Soyad, Cep Telefonu, Ev Telefonu, Adres, E-posta adresi, Kimlik bilgileri, Banka Bilgileri, Aile kimlik bilgileri, Askerlik bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri, Sabıka Kaydı, Ssk Bilgileri, Diploma Bilgileri , Kamera görüntüleri
  Tedarikçi ve Müşteri Bilgileri:
  Ad, Soyad, Cep Telefonu, İş Telefonu, İş yeri adresi, İş yeri ticari Bilgileri, Sözleşmeler, Form lar, Personel Ssk Evrakları, Personel İş Güvenliği Eğitim Dokümanları
  Ziyaretçi Bilgileri;
  Ad, Soyad, Kimlik Bilgileri, Cep Telefonu, Araç Plaka Bilgileri
  KIŞISEL VERININ AKTARIMI;
  Toplanan kişisel veriler, şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, gerekli durumlarda resmi mercilerle, kamu kurumlarıyla, banka ve sigorta şirketleriyle paylaşılabilir,
  Yukardaki amaçlar dışında şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.
  KIŞISEL VERILERIN SAKLANMASI VE KORUNMASI;
  Kişisel verileriniz, kanunda ve ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklamak zorundadır. Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre ön görülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirtilen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir. Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
  KIŞISEL VERISI İŞLENEN KIŞININ HAKLARI;
  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz,
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  TALEPLERINIZ VE İLETIŞIM;
  Bu madde uyarınca iletişim talepleriniz için personel@belenay.com.tr posta adresine veya Samanlı Mh. Kocaali cad. No:47 Yıldırım / BURSA adresine başvuru yapabilirsiniz.
  Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından yasal süreçler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır

  Kisisel veri saklama ve imha politikası         KVKK Başvuru Formu